RSS Feed

Monthly Archives: august 2011

First pair of Socks

For første gang strikker jeg ferdig et par raggsokker. Har prøvd før, men aldri kommet i mål. Sokk nr 1 går ganske greit, men sokk nr 2 har alltid vært særdeles kranglete! Ofte har strikkefastheten på sokk nr 2 blitt totalt forskjellig fra sokk nr 1. Eller så har antall omganger på brok eller fot, på et mystisk vis blitt totalt avvikende fra sokk nr 1…. I grunnen har  jeg vært fast bestemt på at «sokkestrikking er ikke noe for meg og jeg skal aldri noensinne strikke sokker»!

Så feil går det an å ta. For ide superdattera på lørdag formiddag annonserte at det var gulvkaldt på hennes nye hybel og at hun ønsket seg et par gode varme «lester», så spratt mor opp av solsenga, løp på Europris og kjøpte rosa/lilla- farget Ida sokkegarn og satte igang med sokkestrikking – svært så motivert.

Og helt uten videre så er jeg denne gangen overbevist om at jeg har lært av mine tidligere feil. Jeg har til og med forberedt meg godt! Via  Hobbyboden og Ravelry har jeg fått mange gode sokkestrikketips, og Petunia har vært så snill å publisere ei god oppskrift som har fungert som et trygt utgangspunkt for denne gangens sokkesuksess. Så all mulig takk til alle de som har bistått i min sokkestrikkingsprosess.

Jeg har altså benyttet Ida Sokkegarn (dobbel tråd) og strømpepinner nr 4,0 mm. Takket være gode råd så har jeg ikke strikke den ene sokken først og den andre etterpå. Nei – Jeg har strikket faktisk begge sokkene fortløpende. Det betyr at jeg til enhver tid har hatt to sett med strikkepinner i sving. Først strikket jeg 10 omganger på dene ene sokken, og deretter 10 omganger på den andre sokken – og så videre. Jeg har dermed klart å få samme strikkefasthet på begge sokkene og samme omgangsantall – Kjempelurt!! Hælene så først ut til å bli en drøy utfordring og jeg måtte rekke opp etpar ganger før jeg «så lyset». Deretter gikk hælstrikkingen som en lek – med vridde masker til og med. Og hælene ser faktisk temmelig fine ut, om jeg skal tørre å si det selv (rødme)…

Sokkestrikking har altså vært morsomt – og jeg går direkte igang med et nytt sokkepar – til meg selv denne gangen. Sannsynlivis holder jeg meg til enkle tradisjonelle raggsokkmønster i lang tid fremover, men det finnes jo så mange flotte garngfarger å velge mellom så det går sikkert greit . Samtidig så leker hjernen min seg med tanken på å strikke inn ei flette nedover langs hele sokken – det kunne jo bli fint. Vi får vel se…

For the first time I’ve finished knitting a pair of socks. I’ve tried before, but never reached the goal. First sock is pretty easy knitted, but the next sock has always been very bitchy! Often the tension on sock No. 2 was completely different from sock No 1 Or so the number of rounds of breeches or foot, in a mysterious way become totally different from the sock no 1 … Basically, I have determined that «sock knitting is not for me and I will never ever knit socks»! 

How wrong can one be. The moment my​ daughter announced that the floors of her new flat are quite cold, and that she wanted a pair of warm socks, I popped up, ran to my LYS and bought some gorgeous pink/lilac colored wool yarn and initiated with sock knitting – Very motivated.  Without any further hesitation I am now convinced that I have learned from my past mistakes. I have even prepared! Via Forums as Ravelry, I have received many good sock knitting tips, and Petunia have been kind enough to publish a good recipe that has served as a safe starting point for this time sock success. So all possible thanks to all those who have assisted in my sock knitting process.

 Thanks to good advice, I have not knit one sock first and the second afterwards. No – I’ve actually knit both socks on an ongoing basis. It means that I always had two sets of knitting needles in motion. First, I knit 10 rows on the first sock, and then 10 rows on the second sock – and so on. I have thus managed to get the same gauge on both socks and the same number of rows – Very good idea! The heels looked at first to be just over a challenge and I had to catch up a couple times before I «saw the light». And now the heels looks actually pretty nice, if I should dare to say so myself (blush) .. 

Sock Knitting has been fun – and I’m starting a new pair of socks right away – For me this time. Probably I stick to simple traditional sock patterns for a long time to come. There are so many great color ways to choose from so it’s probably okay. At the same time  my brain is playing up with the idea of ​knitting a pair of aran patterned socks – it could be nice. We’ll just have to see ...

%d bloggere liker dette: